Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kongstedskytteforening.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
A A A

VEDTÆGTER FOR KONGSTED SKYTTEFORENING

 

§ 1

Foreningens navn er Kongsted Skytteforening. Stiftet den 10. Februar 1889.

Hjemsted er Faxe Kommune, Region Sjælland.

 

§ 2

Foreningens formål er ved skydning såvel som ved idræt og anden kulturelt virke

at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

 

§ 3

Foreningen er gennem DDS Storstrømmen tilsluttet De Danske Skytteforeninger og dermed undergivet disses vedtægter

 

 § 4

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan enhver optages.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig på først kommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer,

idet de stående udvalgs formænd indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog vælges formand og kasserer i modsat år,

d.v.s.  formand i lige år, og kasserer i ulige årstal.

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er juridisk myndig.

 

§ 6

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte såvel faste som midlertidige udvalg.

Valgene sker i henhold til § 5 og § 7

 

§ 7

Udvalgene fungerer under ansvar over for den samlede bestyrelse og består

hver af 3 eller 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges som anført under § 5.

De øvrige medlemmer vælges på et udvalgsmøde

 

§ 8

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer

hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser,

for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,

der afholdes hvert år i februar måned og varsles ved udsendt indkaldelse

til alle medlemmer mindst 14 dage før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. januar og

udsendes ordret sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 3. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år

og som har betalt kontingent senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stk. 4. på generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen),

dog kræves til ændring af nærværende vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6.Valg af: 

a) bestyrelse.

b) suppleant.

c) revisor.

7.Eventuelt.

 

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen

finder det fornødent eller når der stilles skriftligt krav herom af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

Disse er da forpligtet til at give møde.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget

og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 13.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning

af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 14.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 15.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af denne er fremmødt på bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af denne stemmer herfor.

Stk. 3. der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives, af bestyrelsen/udvalg senest ved næste møde

 

 

§ 16.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest den 25. januar

afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

 

§ 17.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer

i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

(Se indkaldelse § 12.)

 

§ 18.

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig,

skal den til Amtsforeningen aflevere samtlige herfra modtagne ejendele,

samt for skyttegruppens vedkommende kartotek over registreringspligtige våben.

 

§ 19.

Udover det i § 18 nævnte tilfalder foreningens formue det idræts- og ungdomsarbejde,

som for De Danske Skytteforeninger udføres i Faxe Kommune.

 

§ 20

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning,

er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet

eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen til et medlem,

der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag

ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

*Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2008*