Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kongstedskytteforening.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
A A A

Sikkerhedsbestemmelser er et uddrag fra Skyttebogen (http://www.skytten.dk/Default.aspx?ID=1222) og er obligatorisk læsning for alle Kongsted Skytteforenings skytter

 

Kap. 1. Sikkerhedsbestemmelser

Husk: Som skytte har du pligt til at kende og at efterleve sikkerhedsbestemmelserne

Skyttens omgang med skydevåben og ammunition på skydebanen

På alle skydebaner er der et opslag med efterfølgende sikkerhedsbestemmelser,

som skal efterleves af enhver skytte.

For at dyrke skydning er det en forudsætning at du:

• betjener våben og ammunition forsvarligt,

• er dit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition,

• kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S):

a. Når du modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt.

Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et

våben, efter at du har været væk fra det.

b. Før skydning skal du kontrollere, at:

• våbnet er funktionsdygtigt,

• løbet er rent og uden hindring for projektilet,

• ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt

godkendt jf. banens instruks.

c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.

d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på

skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.

e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift

eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne

bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolverer

skal være slået ud.

f. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen,

skal sikkerhedspløkken være isat våbnet.

g. Efter skydningen, og inden skytten forlader standpladsen, skal

skytten og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og

at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen.

Ved våben med magasin, udtages magasinet, som ikke må isættes

efterfølgende. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/

tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/

hagl i kammeret/tromlen.

h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til

gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.

14

i. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke

er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved

at våbnet er isat sikkerhedspløk.

j. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres

uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller

skulderhylster på kroppen (L).

k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat

sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver

tilladelse hertil.

l. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere

ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen.

Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen

eller smide det bort.

m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og

ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens

korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser

og instruksen for den pågældende skydebane.

n. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller

tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

o. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet,

eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en

markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset

ved at råbe: “Stands skydningen”.

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales. I

alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne,

kan skydelederen, terrænskydelederen, banekommandøren eller

stationschefen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. I

særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre

skyttens udelukkelse af foreningen.

Disse bestemmelser er gældende for al skydning under De Danske

Skytteforeninger og Dansk Skytte Union.

NB. Husk ALTID - som skytte eller tilskuer - at bære høreværn under

ophold på skydebaner.

Foranstående bestemmelser er trykt på en gul plakat med en rød

diagonalstreg. Plakaten skal være opsat på enhver skydebane.

Forhold vedrørende skydeleder og banekommandør

Når to eller flere skytter skyder samtidigt på samme bane, skal der altid

være udpeget en skydeleder, således at der aldrig hersker tvivl om,

hvem der har det med ledelsen forbundne ansvar samt myndighed til

at træffe de for skydningen nødvendige bestemmelser.

15

Kan skydelederen ikke alene føre et sikkert tilsyn, kan skydelederen

udpege banekommandører og evt. standpladshjælpere.

Når en skytte skyder alene på en bane, har skytten samme ansvar

som en skydeleder.

Forhold vedrørende terrænskydning

Skydes der på flere stationer, udpeger terrænskydelederen en stationschef

for hver station.

Stationschefen har samme sikkerhedsmæssige beføjelser som en

banekommandør, og en stationschefs anvisninger eller ordrer skal

således ubetinget adlydes.

Ud over de i den omtalte plakat optagne sikkerhedsbestemmelser gælder

for terrænskydning tillige:

a. Ingen skytte må forlade sin standplads, før stationschefen eller

dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt, og at

magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner,

og skytten har isat sikkerhedspløk.

b. Geværskytter holder sit våben med åben lås og mundingen pegende

i skudretningen, således at kontrol kan foretages. Ved kontrol

udtages låsen (bundstykket) og magasinet kontrolleres.

c. Pistolskytten bevarer front i målretningen og holder sit våben og

magasin frem således, at kontrollen kan foretages. Benyttes revolver,

skal tromlen være slået ud.

d. Patroner, der evt. tabes under ladning og/eller afladning, må først

samles op, når der gives tilladelse hertil.

e. Våbnet må bæres synligt med isat sikkerhedspløk. Der må ikke

være isat magasin eller patroner. For geværer gælder, at det må

have isat magasinattrap i følgende afvigende farver: Orange, gul eller

rød.

f. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet,

eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en

markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset

ved at råbe: “Stands skydningen”.

Udover ovennævnte sikkerhedsregler kan du få mere at vide om sikkerhed

på: www.skytten.dk, eller følgende publikationer:

• Sikkerhedsbestemmelser for skydning under DDS.

• Særlige tekniske forhold ved terrænskydning.

• Brug din våbenkonsulent - det er gratis!

• Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte.

Pistol:

 

Sommerperiode: 1. maj til 15. september 

Tirsdage fra kl. 19.00 på Toksværds 25m skydebaner, Lundebakkevej 18, 4684 Toksværd

 

Vinterperiode: 15. september til 1. maj

Onsdage fra kl. 19.00 i kælderen under møllevangsskolen i Kongsted

 

 

 

Riffel: 

 

Sommerperiode: maj til september 

Mandage fra kl. 19.00 på Faxe's 50m skydebaner, Gl. Strandvej 11,4640 Faxe 

 

Vinterperiode: september til maj

Ungdom : Mandage fra kl. 18.30 i kælderen under Møllevangsskolen

Senior : Torsdage fra kl. 19.00 i kælderen under Møllevangsskolen

 

 ...Vel mødt til en hyggelig aften.. .

VEDTÆGTER FOR KONGSTED SKYTTEFORENING

 

§ 1

Foreningens navn er Kongsted Skytteforening. Stiftet den 10. Februar 1889.

Hjemsted er Faxe Kommune, Region Sjælland.

 

§ 2

Foreningens formål er ved skydning såvel som ved idræt og anden kulturelt virke

at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

 

§ 3

Foreningen er gennem DDS Storstrømmen tilsluttet De Danske Skytteforeninger og dermed undergivet disses vedtægter

 

 § 4

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan enhver optages.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig på først kommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer,

idet de stående udvalgs formænd indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog vælges formand og kasserer i modsat år,

d.v.s.  formand i lige år, og kasserer i ulige årstal.

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er juridisk myndig.

 

§ 6

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte såvel faste som midlertidige udvalg.

Valgene sker i henhold til § 5 og § 7

 

§ 7

Udvalgene fungerer under ansvar over for den samlede bestyrelse og består

hver af 3 eller 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges som anført under § 5.

De øvrige medlemmer vælges på et udvalgsmøde

 

§ 8

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer

hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser,

for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,

der afholdes hvert år i februar måned og varsles ved udsendt indkaldelse

til alle medlemmer mindst 14 dage før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. januar og

udsendes ordret sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 3. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år

og som har betalt kontingent senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stk. 4. på generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen),

dog kræves til ændring af nærværende vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6.Valg af: 

a) bestyrelse.

b) suppleant.

c) revisor.

7.Eventuelt.

 

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen

finder det fornødent eller når der stilles skriftligt krav herom af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

Disse er da forpligtet til at give møde.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget

og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 13.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning

af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 14.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 15.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af denne er fremmødt på bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af denne stemmer herfor.

Stk. 3. der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives, af bestyrelsen/udvalg senest ved næste møde

 

 

§ 16.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest den 25. januar

afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

 

§ 17.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer

i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

(Se indkaldelse § 12.)

 

§ 18.

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig,

skal den til Amtsforeningen aflevere samtlige herfra modtagne ejendele,

samt for skyttegruppens vedkommende kartotek over registreringspligtige våben.

 

§ 19.

Udover det i § 18 nævnte tilfalder foreningens formue det idræts- og ungdomsarbejde,

som for De Danske Skytteforeninger udføres i Faxe Kommune.

 

§ 20

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning,

er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet

eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen til et medlem,

der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag

ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

*Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2008*