Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kongstedskytteforening.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
A A A

Sikkerhedsbestemmelser er et uddrag fra Skyttebogen (http://www.skytten.dk/Default.aspx?ID=1222) og er obligatorisk læsning for alle Kongsted Skytteforenings skytter

 

Kap. 1. Sikkerhedsbestemmelser

Husk: Som skytte har du pligt til at kende og at efterleve sikkerhedsbestemmelserne

Skyttens omgang med skydevåben og ammunition på skydebanen

På alle skydebaner er der et opslag med efterfølgende sikkerhedsbestemmelser,

som skal efterleves af enhver skytte.

For at dyrke skydning er det en forudsætning at du:

• betjener våben og ammunition forsvarligt,

• er dit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition,

• kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S):

a. Når du modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt.

Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et

våben, efter at du har været væk fra det.

b. Før skydning skal du kontrollere, at:

• våbnet er funktionsdygtigt,

• løbet er rent og uden hindring for projektilet,

• ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt

godkendt jf. banens instruks.

c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.

d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på

skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.

e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift

eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne

bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolverer

skal være slået ud.

f. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen,

skal sikkerhedspløkken være isat våbnet.

g. Efter skydningen, og inden skytten forlader standpladsen, skal

skytten og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og

at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen.

Ved våben med magasin, udtages magasinet, som ikke må isættes

efterfølgende. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/

tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/

hagl i kammeret/tromlen.

h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til

gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.

14

i. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke

er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved

at våbnet er isat sikkerhedspløk.

j. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres

uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller

skulderhylster på kroppen (L).

k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat

sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver

tilladelse hertil.

l. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere

ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen.

Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen

eller smide det bort.

m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og

ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens

korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser

og instruksen for den pågældende skydebane.

n. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller

tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

o. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet,

eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en

markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset

ved at råbe: “Stands skydningen”.

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales. I

alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne,

kan skydelederen, terrænskydelederen, banekommandøren eller

stationschefen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. I

særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre

skyttens udelukkelse af foreningen.

Disse bestemmelser er gældende for al skydning under De Danske

Skytteforeninger og Dansk Skytte Union.

NB. Husk ALTID - som skytte eller tilskuer - at bære høreværn under

ophold på skydebaner.

Foranstående bestemmelser er trykt på en gul plakat med en rød

diagonalstreg. Plakaten skal være opsat på enhver skydebane.

Forhold vedrørende skydeleder og banekommandør

Når to eller flere skytter skyder samtidigt på samme bane, skal der altid

være udpeget en skydeleder, således at der aldrig hersker tvivl om,

hvem der har det med ledelsen forbundne ansvar samt myndighed til

at træffe de for skydningen nødvendige bestemmelser.

15

Kan skydelederen ikke alene føre et sikkert tilsyn, kan skydelederen

udpege banekommandører og evt. standpladshjælpere.

Når en skytte skyder alene på en bane, har skytten samme ansvar

som en skydeleder.

Forhold vedrørende terrænskydning

Skydes der på flere stationer, udpeger terrænskydelederen en stationschef

for hver station.

Stationschefen har samme sikkerhedsmæssige beføjelser som en

banekommandør, og en stationschefs anvisninger eller ordrer skal

således ubetinget adlydes.

Ud over de i den omtalte plakat optagne sikkerhedsbestemmelser gælder

for terrænskydning tillige:

a. Ingen skytte må forlade sin standplads, før stationschefen eller

dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt, og at

magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner,

og skytten har isat sikkerhedspløk.

b. Geværskytter holder sit våben med åben lås og mundingen pegende

i skudretningen, således at kontrol kan foretages. Ved kontrol

udtages låsen (bundstykket) og magasinet kontrolleres.

c. Pistolskytten bevarer front i målretningen og holder sit våben og

magasin frem således, at kontrollen kan foretages. Benyttes revolver,

skal tromlen være slået ud.

d. Patroner, der evt. tabes under ladning og/eller afladning, må først

samles op, når der gives tilladelse hertil.

e. Våbnet må bæres synligt med isat sikkerhedspløk. Der må ikke

være isat magasin eller patroner. For geværer gælder, at det må

have isat magasinattrap i følgende afvigende farver: Orange, gul eller

rød.

f. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet,

eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en

markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset

ved at råbe: “Stands skydningen”.

Udover ovennævnte sikkerhedsregler kan du få mere at vide om sikkerhed

på: www.skytten.dk, eller følgende publikationer:

• Sikkerhedsbestemmelser for skydning under DDS.

• Særlige tekniske forhold ved terrænskydning.

• Brug din våbenkonsulent - det er gratis!

• Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte.